دروگر تیلر کولتیواتور شخمزن

 

تریلی بارکش تیلر

تریلی بارکش تیلر

مشخصات فنی

مخصوص کولتیواتور: بدون ترمز با ترمز 

دروگر قابل اتصال به تیلر شخمزن

دروگر قابل اتصال به تیلر شخمزن

مشخصات فنی

قابل اتصال به کولتیواتورهای 7 و 9 اسب دیزل

 

چرخ آهنی تیلر شخمزن

چرخ آهنی تیلر شخمزن

مشخصات فنی

مخصوص تیلر کولتیواتور 

خیش تیلر شخمزن

خیش تیلر شخمزن

مشخصات فنی

مخصوص تیلر کولتیواتور5.5 تا 10 اسب

 

نهرکن رگلاژی تیلر

نهرکن رگلاژی تیلر

مشخصات فنی

مخصوص تیلر کولتیواتور5.5 تا 10 اسب