موتور برق روبین ژاپن

 

موتور برق روبین بنزینی

مشخصات فنی 2.9KVA

مدل: RGX2900 قیمت:

موتور برق روبین بنزینی

مشخصات فنی 3KVA

مدل: RGX3000 قیمت:

موتور برق روبین بنزینی

مشخصات فنی 3.6KVA

مدل: RGX3600 قیمت:

موتور برق روبین بنزینی

مشخصات فنی 3.8KVA

مدل: RGX3800 قیمت:

موتور برق روبین بنزینی

مشخصات فنی 4.1KVA

مدل: RGV4100 قیمت:

موتور برق روبین بنزینی

مشخصات فنی 4.8KVA

مدل: RGX4800 قیمت:

موتور برق روبین بنزینی

مشخصات فنی 6.1KVA

مدل: RGV6100 قیمت:

موتور برق روبین بنزینی استارتی

مشخصات فنی 6.1KVA

مدل: RGV6100E قیمت:

موتور برق روبین بنزینی استارتی

مشخصات فنی 7.3KVA

مدل: RGV7500E قیمت:

موتور برق روبین بنزینی استارتی

مشخصات فنی 10KVA

مدل: RGV10100E قیمت:

موتور برق روبین بنزینی استارتی

مشخصات فنی 12KVA

مدل: RGV12100E قیمت:

موتور برق روبین بنزینی استارتی سه فاز

مشخصات فنی 13KVA

مدل: RGV13100T قیمت:

موتور برق روبین دیزلی

مشخصات فنی 2.5KVA

مدل: RGD2510 قیمت:

موتور برق روبین دیزلی

مشخصات فنی 3.3KVA

مدل: RGD3310 قیمت:

موتور برق روبین دیزلی

مشخصات فنی 5KVA

مدل: RGD5000 قیمت:

موتور برق روبین دیزلی استارتی

مشخصات فنی 5KVA

مدل: RGD5000E قیمت: