پمپ سمپاش

پمپ سمپاش لوشانگLS-22مشخصات فنی ۲۲ بار تایوان

پمپ لوشانگ LS30

 

پمپ سمپاش لوشانگ LS-30مشخصات فنی ۳۰ بار تایوان

 

پمپ سمپاش sam30

پمپ سمپاش لوشانگ LS-545

مشخصات فنی ۴۵ بار تایوان

 

پمپ لوشانگ LS30

پمپ سمپاش لوشانگ LS-557

مشخصات فنی ۵۷ بار تایوان
پمپ سمپاش sam30

پمپ سمپاش لوشانگ LS-906

مشخصات فنی تایوان

 

پمپ سمپاشks40

پمپ سمپاش لوشانگ LS-908

مشخصات فنی تایوان

 

پمپ sam45D3N

پمپ سمپاش رینوپاورRP-35مشخصات فنیسنگابور ۳۵ باررینوپاور

 

پمپ سمپاش رینوپاورRP-70

مشخصات فنی سنگابور ۷۰ بار

رینوپاور2

 

پمپ سمپاش رینوپاورRP-100

مشخصات فنی سنگابور۱۰۰ بار

 

ls545

پمپ سمپاش SWYمشخصات فنی چین ۳۰ و ۴۵ بار 

پمپ

پمپ سمپاش 45 بار

مشخصات فنی

 

ls30

پمپ سمپاش 30 بار

مشخصات فنی

 

پمپ سمپاشks40

پمپ سمپاش برتولینی PA330مشخصات فنی

 

 

پمپ سمپاش برتولینی PA530مشخصات فنی

 

 

پمپ سمپاش120 تراکتوریمشخصات فنی