شاسی مخزن سمپاش

شاسی مخزن سمپاش

شاسی فرغونی – شاسی زنبه ای – شاسی سمپاش پشت تراکتوری