سمپاش پشتی موتوری

 

سمپاش خرطومی سولو آلمان

سمپاش خرطومی سولو آلمان

مشخصات فنی

موتور سولو دوزمانه،ظرفیت 14 لیتر

 

سمپاش لانسی سولو آلمان

سمپاش لانسی سولو آلمان

مشخصات فنی

موتور سولو دوزمانه،ظرفیت 20 لیتر

 

سمپاش لانسی

سمپاش لانسی

مشخصات فنی

موتور هوندا چهارزمانه، ظرفیت 25 لیتر

 

سمپاش پشتی خرطومی

سمپاش پشتی خرطومی

مشخصات فنی

موتور دوزمانه،ظرفیت 14 لیتر

 

سمپاش پشتی لانسی

سمپاش پشتی لانسی

مشخصات فنی

موتور دوزمانه،ظرفیت 25 لیتر

 

سمپاش پشتی لانسی

سمپاش پشتی لانسی 1

 

مشخصات فنی

موتور دوزمانه،ظرفیت 25 لیتر

 

سمپاش زنبه ای تیپ هوندا

سمپاش  زنبه ای تیپ هوندا

مشخصات فنی

موتور 5.5 و 6.5 اسب، پمپ30و45 بار

با شلنگ و لانس

 

سمپاش زنبه ای تیپ روبین

سمپاش  زنبه ای تیپ روبین

مشخصات فنی

موتور 5 اسب، پمپ30و45 بار

با شلنگ و لانس

 

سمپاش زنبه ای برقی

سمپاش  زنبه ای برقی

مشخصات فنی

موتور 3 اسب، پمپ30و45 بار

با شلنگ و لانس

 

سمپاش زنبه ای کاوازاکی

سمپاش زنبه ای کاوازاکی

مشخصات فنی

موتور 6 اسب، پمپ30و45 بار

با شلنگ و لانس

 

سمپاش زنبه ای روبین

زنبه ای روبین

مشخصات فنی

موتور 5 اسب، پمپ30و45 بار

با شلنگ و لانس

 

سمپاش زنبه ای هوندا

سمپاش زنبه ای هوندا

مشخصات فنی

موتور 5.5 اسب، پمپ30و45 بار

با شلنگ و لانس

 

سمپاش فرغونی هوندا

فرغونی روبین

مشخصات فنی

موتور 5.5 اسب اصلی، پمپ30و45 بار

 

سمپاش فرغونی روبین

سمپاش فرغونی روبین

مشخصات فنی

موتور 5 اسب اصلی، پمپ30و45 بار

 

سمپاش فرغونی برقی

سمپاش فرغونی برقی

مشخصات فنی

موتور 3 اسب، پمپ30و45 بار