کود شیمیایی

 نیترات کلسیم (خاکی و محلولپاشی)
نیترات پتاسیم (خاکی و محلولپاشی)
نیترات  منیزیم (خاکی)
سولفات پتاسیم (خاکی و محلولپاشی)
سولفات منگنز (خاکی)
سولفات  منیزیم (خاکی)
سولفات آمونیوم (خاکی)
سولفات روی  (خاکی)
سولفات روی گرانوله
سولفات مس
سولفات آهن
زینک پلاس
منو پتاسیم فسفات (خاکی و محلولپاشی)
منو آمونیوم فسفات
میکرو کامل 1
آهن 6%
اسید بوریک
کود آلی گوگردی
کود آلی فسفاته
کود آلی پتاسه
کود کامل