ابزار باغبانی

قیچی هرس-شن کش-بیل کشاورزی-شلنگ جمعکن-شلنگ جمع کن-قیچی باغبانی-ابزار آبیاری وخاکورزی دستی-انواع فواره و اسپرینکلر