روشهای کشاورزی

انواع روشهای کشاورزی پایدار
از انواعی از کشاورزی که باعث پایداری در کشاورزی می شوند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
کشاورزی تناوبی
کشت با مصرف نهاده کمتر
کشاورزی اکولوژیکی: در این روش کلیه خصوصیات اکولوژیکی مزرعه ثابت می ماند و به جای استفاده از نهاده بیشتر به مدیریت و کنترل اکوسیستم پرداخته می‌شود.
کشاورزی قابل جایگزین: در این روش احتیاجات سیستم توسط چرخه مواد تامین می شود.
کشاورزی بیولوژیکی: روشی است که در آن فعالیت موجودات زنده و اجزای تشکیل دهنده آنها حفظ می‌شود.
کشاورزی زیست‌پویا (کشاورزی بیودینامیک)
کشاورزی زیستی: در این روش مزرعه را به عنوان یک موجود زنده در نظر می گیرند و هدف اصلی آن حذف مواد شیمیایی به ویژه سموم و کودهای شیمیایی می‌باشد و مدر ضمن استفاده بهینه از نهاده‌ها را توصیه می کند.
تاریخچه
در دهه ۱۹۰۰ کشاورزی جایگزینی به همراه کشاورزی صنعتی شکل گرفت که روشهای مناسب زراعت و باغبانی را شامل می شد که استفاده از کمپوست به عنوان بخشی از کشاورزی زیست‌پویا (کشاورزی بیودینامیک) شکل گرفت.
اجزای کشاورزی پایدار
خاکورزی حفاظتی
تناوب زراعی
مبارزه بیولوژیکی
کشت مخلوط
استفاده از مالچ
به کار گیری کودهای بیولوژیکی
استفاده از کودهای آلی