اره برقی ماکیتا Makita

 

اره موتوری اشتیل MS170

اره موتوری

مشخصات فنی

با تیغه 30 ویا تیغه 35 سانت

 

اره موتوری اشتیل MS180 

اره موتوری | اره برقی | اره زنجیریمشخصات فنی

با تیغه 30 ویا تیغه 40 سانت

 

اره موتوری اشتیل MS230

اره موتوری اشتیل ms230 مشخصات فنی تیغه 35 سانت

اره موتوری اشتیل MS250

اره موتوری اشتیل ms230

مشخصات فنی

تیغه 40 سانت ساخت آلمان

اره موتوری اشتیل MS230

اره موتوری اشتیل ms170

مشخصات فنی

تیغه 40 سانت ساخت برزیل

اره موتوری اشتیل MS381

اره موتوری اشتیل ms180 مشخصات فنی تیغه 50 سانت ساخت آلمان

اره موتوری اشتیل MS290

اره موتوری اشتیل ms290

مشخصات فنی

تیغه 50 سانت

 

اره موتوری اشتیل MS290

اره موتوری اشتیل ms290

مشخصات فنی

تیغه 50 سانت ساخت برزیل

 

اره موتوری اشتیل MS290

اره موتوری اشتیل ms290 مشخصات فنی تیغه 50 سانت ساخت آلمان

اره موتوری اشتیل MS390اره موتوری اشتیل ms390

مشخصات فنی

تیغه 50 سانت ساخت برزیل

 

اره موتوری اشتیل MS390

اره موتوری اشتیل ms390

مشخصات فنی

تیغه 50 سانت ساخت آلمان

 

اره موتوری اشتیل MS390

اره موتوری اشتیل ms390 مشخصات فنی تیغه 50 سانت

اره موتوری آلکو 35 آلمان

اره موتوری آلکو 35

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 35 سی سی

 

اره موتوری آلکو 40 آلمان

اره موتوری آلکو 35

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 38 سی سی

 

اره برقی ماکیتا ژاپن

اره برقی ماکیتا

مشخصات فنی

طول تیغه 40 سانتی متر

 

اره موتوری اکو 

اره موتوری اکو

 

مشخصات فنی

طول تیغه 40 سانتی متر

 

اره موتوری طرح اشتیل چین

اره موتوری کرافتاپ 3200

مشخصات فنی

طول تیغه 50 سانتی متر

 تیغه اورگون

اره برقی ایکرا آلمان

اره موتوری 50 سانت

مشخصات فنی

طول تیغه 40 سانتی متر