نهاده های کشاورزی

نهاده های کشاورزی-بذر-کود-بذر سبزی-بذر خیار گلخانه ای-کود شیمیایی